Het welzijn van wilde dieren: luiaards

In Suriname komen twee luiaardsoorten voor, de drievingerige Bradypus tridactylus en de tweevingerige Choloepus didactylus. Hoewel geen van beide soorten genoemd worden als bedreigd met uitsterven [12, 13], wordt hun welzijn en gezondheid in verschillende mate aangetast door de vele activiteiten in verschillende delen van hun verspreidingsgebied.

ONTBOSSING

Zowel drievingerige als tweevingerige luiaards leven in bomen, dus ontbossing is een van de belangrijkste activiteiten die hun overleving bedreigen [2, 10]. De uitgestrekte bossen van Suriname worden bedreigd doorstedelijke en agrarische expansie, evenals door de houtkap-, mijnbouw- en olie-industrie. Kaalkap kan grote gevolgen hebben voor luiaards. In één geval had de ontbossing van een stedelijk bosareaal van 6,8 hectare in Paramaribo een negatieve invloed op 135 drievingerige luiaards, die allemaal moesten worden gered en verplaatst. Dit proces van vernietiging van en omgaan met habitat door mensen leidt tot gedragsveranderingen waaronder verhoogde agressie, angst en rusteloosheid [46], die symptomen zijn van stress en verminderd welzijn (Broom, 2010). 

Ontbossing veroorzaakt door illegale mijnbouw foto: (c) Kel O’Neil en Eline Jongsma

Ontbossing heeft veel potentiële negatieve gevolgen voor het welzijn. Ten eerste komt het verlies van leefgebied ook overeen met een vermindering van de beschikbaarheid van voedsel, hetzij door het verwijderen van voedsel of door een gedwongen verplaatsing naar een gebied waar individuen nieuwe voedselbronnen moeten vinden [39]. Langdurige ondervoeding, uithongering en uitdroging verminderen het welzijn en de gezondheid van dieren aanzienlijk, veroorzaken leed en maken het hen onmogelijk andere belangrijke gedragingen te vertonen [35]. B. tridactylus, vanwege zijn lage verspreidingsvermogen [28], sedentaire en langzaam bewegende aard, klein woongebied en de neiging om stil te blijven zitten in plaats van te vluchten wanneer hij met gevaar wordt geconfronteerd, ondervindt meer invloed van ontbossing. C. didactlyus beweegt sneller, is agressiever en heeft betere verspreidingsmogelijkheden, zodat zij zich beter kunnen aanpassen aan veranderingen in hun habitat [39]. Maar individuen van beide soorten kunnen gewond raken, worden gedood of gedwongen zich snel aan te passen aan een nieuwe omgeving, waardoor hun welzijn vermindert. Daarnaast heeft B. tridactylus meer gespecialiseerde vereisten voor hun habitat, waarvoor intacte bosgebieden met aangesloten kroondaken en heterogene vegetatie nodig zijn [40]. Tweevingerige luiaards zijn flexibeler als het gaat om habitat, maar ze zullen ook kaalgekapte landbouwgebieden vermijden [28].

Een tweevingerige luiaard hangend aan een stroomdraad die in gevaar is zichzelf te elektrocuteren

Zelfs als dieren het kaalkapproces zonder verwondingen overleven, worden zij geconfronteerd met verdere problemen bij het zich vestigen in een nieuw woongebied. Ontbossing kan luiaards dwingen in omgevingen te leven die niet geschikt zijn om te overleven, zoals agrarische of stedelijke landschappen. In deze nieuwe omgevingen worden zij bedreigd door uithongering en uitdroging, met bijkomende bedreigingen zoals autoʼs, interactie met mensen en elektrocutie in stedelijke omgevingen [39]. Omdat veel van de door GHFS geredde volwassen luiaards worden gevonden in de verstedelijkte omgeving van Paramaribo, is het belangrijk om te overwegen wat deze dieren naar een ongastvrije omgeving drijft. Zelfs als een bos maar deels kaalgekapt is, kan nieuwe fragmentatie de bosrijkdommen veranderen en tot randeffecten leiden, die unieke uitdagingen vormen voor een dier om zich aan te passen [56]. Een belangrijke factor bij het overwegen van het welzijn van wilde dieren is ervoor te zorgen dat soorten kunnen voortbestaan onder omstandigheden waaraan ze zijn aangepast [25], wat bij habitatverlies niet langer het geval is.

Bij natuurbeschermingsactiviteiten die bedoeld zijn om luiaards van dit lot te redden, zoals redding en verplaatsing, komen ook handelingen die nadelig zijn voor het welzijn. Bij een redding worden dieren gevangen, gemanipuleerd en getransporteerd, wat voor luiaards stress en geagiteerd gedrag kan veroorzaken [46]. Verplaatsing, hoewel naar een omgeving die beter geschikt is voor hun overleving, kan ook tijdelijke welzijnsproblemen opleveren. De dieren moeten gewend raken aan hun nieuwe omgeving [37], een nieuw territorium innemen en betrouwbare voedselbronnen vinden. Dus, hoewel reddingsmissies een effectieve manier zijn om luiaards te beschermen, is de beste manier om slecht welzijn en stress te elimineren, het verlies van habitat voorkomen.

DIERENHANDEL

Steeds vaker worden luiaards geadverteerd in de media als zeer sociale dieren, wat een vraag naar luiaards in de dierenhandel creëert. Verschillende dieren die in de zorg van GHFS terechtkomen, zijn afkomstig uit gevangenschap als huisdier, wat een merkbare vermindering van hun gezondheid en welzijn tot gevolg heeft. De handel in wilde dieren veroorzaakt aanzienlijk leed bij veel diersoorten, omdat ze vaak worden vervoerd in slechte behuizing, waardoor letsel of verstikking kan worden veroorzaakt, en ze worden niet voorzien van voldoende voedingsmiddelen, wat leidt tot ondervoeding, uitdroging en uithongering [5]. Zoals al eerder is op gemerkt, kan het aanraken en vangen van wilde luiaards vaak stress veroorzaken en tot niet- typische gedragingen leiden die wijzen op angst en agressiviteit [46]. 

Als luiaards de reis overleven, staan de dieren meer problemen te wachten op hun bestemming. Luiaards kunnen veel gezondheidsproblemen in gevangenschap ervaren. In een onderzoek naar de klinische problemen die luiaards in gevangenschap ondervinden, is gebleken dat luiaards afkomstig uit gevangenschap vaak behoorlijk ondervoed zijn, waarschijnlijk als gevolg van hun zeer specifieke dieet waardoor ze moeilijk te voeden zijn, vooral de drievingerigeBradypus-soorten [18]. Complicaties als gevolg van verkeerde voeding zijn geconstateerd bij babyluiaards die later bij GHFS terechtkomen, met name bij een jonge tweevingerige luiaard die begin juni 2018 werd ontvangen. Dit dier kon het ongeschikte voedsel niet verteren en haar maaginhoud kwam terecht in haar longen, wat leidde tot een levensbedreigende situatie voor het dier. Luiaards hebben ook vaak last van longontsteking en andere ademhalingsproblemen als ze worden blootgesteld aan een onjuiste temperatuur en verkeerde vochtigheidsgraad in hun behuizing. Luiaards zijn aangepast aan een hoge temperatuur en vochtigheid vanwege hun lage thermoregulerende capaciteiten en langzame stofwisseling, en zullen te lijden hebben van koudere omstandigheden [18]. 

Luiaard te koop aangeboden op Facebook

In gevangenschap kunnen luiaards ook op andere manieren worden geschaad door hun verzorgers. Doordat zij een zeer sterke grip hebben en lange klauwen gebeurt het dat de nagels worden afgehakt of gevijld, evenals hun tanden. Het gebrek aan informatie over hoe deze dieren het best kunnen worden behandeld, met betrekking tot hun dieet, omgevingsbehoeften en gedrag, leidt tot dergelijk lijden, ziekte en stress in gevangenschap [39]. 

JACHT

Jagen is een andere belangrijke bedreiging voor B. tridactylus enC. didactylus [2] die worden gejaagd en geconsumeerd in hun hele bereik, ook in Suriname. Hoewel het niet de meest gejaagde Xenarthra-soort is of het populairst is om te eten [59], zijn luiaards in de neotropen historisch gebruikt als eiwitbron door inheemse gemeenschappen [50], hoewel de jacht op luiaards niet beperkt is tot deze gemeenschappen. Luiaards mogen niet legaal geëxporteerd worden uit Suriname [23], dus jagen gebeurt voor interne persoonlijke consumptie of kleinschalige interne handel [61], hoewel de gegevens ontbreken. 

Jagen kan slecht welzijn veroorzaken bij elk dier in gevallen waar de aanval aanvankelijk niet fataal is. Als het dier niet onmiddellijk wordt gedood, kan het minuten, uren en zelfs dagen lang stress en pijn ervaren. Als het letsel ernstig is, kan het gebeuren dat het dier gedrag om in leven te blijven niet kan vertonen, zoals het zoeken naar voedsel en het vermijden van roofdieren, wat leidt tot verder lijden door uithongering en ondervoeding [55]. Voor een langzaam bewegend dier zoals de luiaard, kan de invloed van een verwonding op hun mobiliteit nog groter zijn. 

In verschillende gevallen is waargenomen of wordt vermoed dat de moeders gebruikt zijn als voedsel terwijl hun babyʼs aanvankelijk als huisdier werden gehouden voordat ze in de zorg van GHFS terechtkwamen. Dit kan leiden tot verminderd welzijn van de baby, naast de problemen die zich voordoen bij de handel in huisdieren. Luiaardbabies brengen hun jonge leven door vastgeklampt aan hun moeders en leren veel motorische en gedragspatronen van haar. Verweesde dieren hebben meer kans om schadelijke flora en objecten te consumeren en kunnen motorische en gedragsafwijkingen vertonen [58]. Scheiding van de moeder kan bij babies ook aanzienlijke stress veroorzaken, waardoor ze een roepen naar de moeder door middel van een fluittoon of een geblaat [38].

Daarom, hoewel de jacht niet de meest dringende bedreiging vormt voor het behoud van de natuur in Suriname, kan jacht een aanzienlijke impact hebben op welzijn en ontwikkeling.

Het welzijn van wilde dieren: xenarthra, dolfijnen en lamantijnen

Het welzijn van wilde dieren is het studiegebied dat bestudeert hoe menselijke activiteiten het welzijn en de kwaliteit van het leven van vrijlevende wilde dieren beïnvloeden. Veel praktijken waar mensen zich mee bezighouden, zoals ontbossing, mijnbouw, handel in dieren en jagen, kunnen schade toebrengen en langdurig lijden veroorzaken en het welzijn aantasten van wilde dieren [55]. Een slecht welzijn voor een wild dier kan veranderingen in het biologische functioneren veroorzaken en negatieve affectieve condities veroorzaken, zoals angst, frustratie of depressie [31]. Een slecht welzijn kan ook leiden tot langdurige gezondheidsproblemen. Deze condities kunnen het vermogen van een dier om te overleven en zich voort te planten verminderen, wat later van invloed is op dieren in het wild op niveau van de populatie. Dit, evenals de directe impact van dezelfde menselijke activiteiten op de populatiegrootte van wilde dieren, benadrukt het belangrijke verband tussen welzijn van wilde dieren en natuurbehoud [26]. Door het welzijn te beoordelen, kunnen wij onze praktijken wijzigen om het lijden van wilde dieren te verminderen en de gezondheid van wilde dieren te verbeteren, waardoor een gezonder milieu ontstaat [49].

Green Heritage Fund Suriname benadrukt het belang van het beschermen van het welzijn van individuele dieren, geïllustreerd door onze uitgebreide rehabilitatiewerkzaamheden voor gewonde en jonge dieren, in het bijzonder die van luiaards en miereneters in ons opvang- en rehabilitatiecentrum. De wilde dieren waarmee we werken, inclusief luiaards, miereneters, gordeldieren, dolfijnen en lamantijnen, worden negatief beïnvloed door menselijke activiteit in Suriname en in andere gebieden in hun verspreidingsgebied. Elke diersoort wordt op unieke wijze beïnvloed door verschillende activiteiten, en daarom is het belangrijk om de problemen en de gevolgen voor elke soort te beoordelen. 

Deel 2 – Het welzijn van wilde dieren: wat is dat en waarom is het belangrijk

Een verweesde miereneter die probeert in leven te blijven zonder de zorg van zijn moeder.

WAT WELZIJN VAN WILDE DIEREN NIET IS

Verder is er een verschil tussen dierenwelzijn en dierenrechten [10], hoewel beide gebieden zijn gebaseerd op ethische overwegingen over het leven van dieren. Er zijn belangrijke verschillen tussen de twee, die vaak onbekend zijn, waardoor wetenschappers, beleidsmakers en gewone burgers terughoudend zijn om dierenwelzijn als een legitieme discipline te beschouwen.

DIERENWELZIJN

 • Probeert de ervaring van lijden van dieren veroorzaakt door menselijke activiteiten te verminderen / minimaliseren;
 • Maakt interactie tussen mens en dier mogelijk en de menselijke consumptie of het gebruik van dieren, hoewel binnen humane grenzen;
 • A wetenschappelijke beweging die probeert uit te leggen hoe mensen voor dieren in gevangenschap en in het wild moeten zorgen;
 • Omvat positieve toestanden en hoe mensen voordeel kunnen brengen voor de dieren die ze verzorgen;

DIERENRECHTEN

 • Dringt aan op volledige eliminering van negatieve menselijke gevolgen voor dieren;
 • Dieren kunnen niet door mensen worden gebruikt of uitgebuit: geen consumptie, gebruik voor ontspanning, onderzoek naar dieren, jacht, enz.;
 • een politiek / filosofische beweging die dieren dezelfde rechten toekent als mensen.

De welzijnswetenschap probeert mensen niet van dieren te scheiden, maar streeft gewoon naar verbetering van de relatie die we al hebben gecreëerd. De discipline die zich bezighoudt met het welzijn van wilde dieren is flexibel en begrijpt de kanttekeningen. Er zijn bepaalde interne negatieve invloeden die nooit volledig kunnen worden geëlimineerd, omdat het belangrijke biologische functies zijn die het overleven van een dier mogelijk maken, zoals honger, dorst en kortademigheid. Omdat deze effecten slechts tijdelijk kunnen worden geneutraliseerd, is het belangrijk om hun intensiteit en duur te minimaliseren. Omdat de mens geen controle heeft over elk aspect van het leven van een vrijlevend dier, is welzijn voor wilde dieren veel minder gemakkelijk aan te pakken dan die van dieren die gedomesticeerd zijn, in gevangenschap worden gehouden of landbouwdieren zijn. Als er echter menselijke activiteiten blijken te zijn die negatieve verzorgingsstaten produceren bij individuele wilde dieren, is het beheersen of veranderen van die activiteiten een manier om het welzijn van wilde dieren te verbeteren.

WELKE MENSELIJKE ACTIVITEITEN HEBBEN EEN NEGATIEF EFFECT OP HET WELZIJN VAN WILDE DIEREN

Met het oog op de toekomst, overwegen we steeds meer welke menselijke activiteiten leiden tot een achteruitgang van de populatie, uitroeiing en verlies van biodiversiteit. Op dezelfde wijze moeten we onderzoeken welke acties van ons de kwaliteit van het leven van individuele dieren vermindert, niet alleen die acties die de populatiegrootte drastisch verminderen. Veel problemen waarvan al is aangetoond dat ze een negatief effect hebben op onze omgeving, hebben ook een negatieve invloed op het leven van de dieren die er wonen:

 • Ontbossing en andere veranderingen in leefgebieden– gedwongen verplaatsing veroorzaakt stress, voedselonzekerheid kan leiden tot langdurige uithongering, veranderingen in de omgeving kunnen de dieren verwonden of beangstigen, [9,10] ;
 • Ongediertebestrijding– bepaalde vergiften of vallen veroorzaken geen onmiddellijke dood en kunnen letsel en pijn veroorzaken die dagen tot maanden aanhoudt, en soms andere biologische functies zoals eten verhinderen [12];
 • Handel in wilde dieren– de handelingen van het vangen en verplaatsen van dieren kunnen stress of verwonding veroorzaken, ongepaste huisvesting wanneer het huisdier gehouden wordt, kan eenzaamheid, frustratie en depressie veroorzaken, een ongeschikt dieet wanneer het huisdier gehouden wordt, kan leiden tot ondervoeding en ziekte [1];
 • Verontreiniging– chemische vervuiling, plasticvervuiling van water en luchtverontreiniging kunnen op de lange termijn letsel en ziekte veroorzaken, waardoor het individuele vermogen om andere overlevingskritieke functies te vervullen, vermindert [7,12];
 • Bootgebruik– boten produceren geluid dat dieren op vele manieren kan storen, waaronder het veroorzaken van noodzakelijke verplaatsing uit het leefgebied als gevolg van stress, het beïnvloeden van communicatie tussen dieren en het verstoren van foerageergedrag leidend tot langdurige honger [6];
 • Jagen– een dier dat niet onmiddellijk wordt gedood, kan dagenlang lijden aan letsel en pijn, andere dieren kunnen giftige kogels inslikken [12].

WAAROM MOET IK MIJ DAAR ZORGEN OVER MAKEN?

Naast de morele gronden om praktijken na te streven die het welzijn van dieren in het wild positief bevorderen, heeft het welzijn van dieren in het wild zelfs belangrijke implicaties voor de menselijke gezondheid. Menselijke gezondheid, diergezondheid en milieugezondheid zijn allemaal verbonden en kunnen ernstige gevolgen hebben op elkaar, zoals benadrukt door het One Health Initiatief. 

Diagram uit http://www.nonaiswa.org/wordpress/wpcontent/uploads/2012/01/onehealth_circle6.png Articles Synopsis Zinsstag, J., Schelli

Veel van de menselijke activiteiten die een negatieve invloed hebben op het welzijn van wilde dieren, kunnen ook de menselijke gezondheid schaden. Handel in wilde dieren vermindert het welzijn van dieren, terwijl ze ook dichter bij de mens terechtkomen, wat ook de gezondheid van de mens kan schaden. Ontbossing en vernietiging van habitats verhogen het raakvlak tussen mens en dier, waardoor de kans op overdracht van ziekten toeneemt. Dezelfde verontreinigende stoffen die het dierenwelzijn verminderen, zijn ook verontreinigende stoffen die voor de menselijke gezondheid problemen kunnen veroorzaken. 

Het is dus uiterst belangrijk om te beoordelen welke activiteiten schadelijk zijn voor wilde dieren, omdat ze ons ook kunnen schaden. Daarom is het welzijn van wilde dieren niet alleen ethisch goed, maar ook gunstig voor de menselijke gezondheid en ons milieu. 

Klik hier voor de lijst met verwijzingen.

References-Wildlife Welfare: What it is and why it’s important

1. Baker, S. E., Cain, R., van Kesteren, F., Zommers, Z. A., D’Cruze, N., & Macdonald, D. W. (2013). Rough Trade: Animal Welfare in the Global Wildlife Trade. BioScience63(12), 928–938. https://doi.org/10.1525/bio.2013.63.12.6

2. Broom, D. M. (1991). Assessing welfare and suffering. Behavioural Processes25(2), 117–123. https://doi.org/10.1016/0376-6357(91)90014-Q

3. Broom, D. M. (2010). Welfare of Animals: Behavior as a Basis for Decisions. Encyclopedia of Animal Behavior3, 580–584.

4. Fraser, D., Weary, D., Pajor, E., & Milligan, B. (1997). A Scientific Conception of Animal Welfare that Reflects Ethical Concerns. Ethics and Animal Welfare. Retrieved from https://animalstudiesrepository.org/ethawel/1

5. Fraser, David. (2010). Toward a Synthesis of Conservation and Animal Welfare Science. Animal Welfare19(2), 121–124.

6. Izidoro, F. B., & Le Pendu, Y. (2012). Estuarine dolphins (Sotalia guianensis) (Van Bénéden, 1864) (Cetacea: Delphinidae) in Porto de Ilhéus, Brazil: group characterisation and response to ships. North-Western Journal of Zoology8(2), 232–240.

7. Jordan, B. (2005). Science-based assessment of animal welfare: wild and captive animals. Scientific and Technical Review of the Office International Des Epizooties24(2), 515–528.

8. Mellor, D. J. (2016). Moving beyond the “Five Freedoms” by Updating the “Five Provisions” and Introducing Aligned “Animal Welfare Aims.” Animals: An Open Access Journal from MDPI6(10). https://doi.org/10.3390/ani6100059

9. Moreno, S., & Plese, T. (2006). The Illegal Traffic in Sloths and Threats to Their Survival in Colombia. Edentata7, 10–18.

10. Paquet, P. C., & Darimont, C. T. (2010, May). Wildlife conservation and animal welfare: two sides of the same coin? [Text]. Retrieved May 2, 2018, from http://www.ingentaconnect.com/content/ufaw/aw/2010/00000019/00000002/art00007

11. Rabinowitz, P. M., Kock, R., Kachani, M., Kunkel, R., Thomas, J., Gilbert, J., … Rubin, C. (2013). Toward Proof of Concept of a One Health Approach to Disease Prediction and Control. Emerging Infectious Diseases19(12). https://doi.org/10.3201/eid1912.130265

12. Sainsbury, A. W., Bennett, P. M., & Kirkwood, J. K. (1995). The Welfare of Free-Living Wild Animals in Europe: Harm Caused by Human Activities. Animal Welfare4(3), 183–206.

 

Deel 1 – Het welzijn van wilde dieren: wat is dat en waarom is het belangrijk

Een verweesde miereneter die probeert in leven te blijven zonder de zorg van zijn moeder.

Dierenwelzijn is het antwoord op de ethische vraag die mensen zich al jaren stellen: hoe moeten mensen dieren behandelen? Hoewel het wel degelijk gebaseerd is op moraliteit en respect voor de wezens waarmee we onze planeet delen, is dierenwelzijn niet alleen filosofisch. In feite is de wetenschap achter dierenwelzijn de afgelopen decennia beter begrepen [3,4,7] en wordt deze gebruikt als leidraad voor dierbeheer, natuurbehoud en beleidsvorming.

Historisch gezien heeft het welzijn van dieren zich vooral beziggehouden met gedomesticeerde of landbouwdieren. Dus het toepassen van het concept op vrijlevende wilde dieren is een meer recente ontwikkeling. Door een lens van conservatiebiologie is dierenwelzijn van toepassing op dieren in het wild, aangezien veel van de menselijke activiteiten die van invloed zijn op het milieu en dieren in het wild, zoals ontbossing en menselijke aantasting, ook het welzijn van individuele wilde dieren beïnvloeden [5, 10, 12]. Het leggen van deze verbinding was echter niet eenvoudig, omdat bepaalde natuurbeschermers en personen die zich alleen focussen op dierenwelzijn aarzelen om het te accepteren. 

Veel dierenwelzijnsspecialisten hebben besloten dat het begrip dierenwelzijn beter gekarakteriseerd kan worden in plaats van strict gedefinieerd [8], dus de beste manier om welzijn te begrijpen is om de componenten ervan te begrijpen: characterizedinstead of rigidly defined [8], so the best way to understand welfare is to understand its components:

 • Welzijn is gerelateerd aan drie delen van het welzijn van een dier: de gezondheid van het dier en het basisfunctioneren, hun affectieve / emotionele toestanden, hun vermogen om te leven op een manier waarvoor ze zijn aangepast [10];
 • Welzijn als een staat weerspiegelt het vermogen van een dier om met zijn omgeving om te gaan [2,4];
 • Het welzijn van een individu weerspiegelt zijn huidige conditie (vermogen om te overleven en zich voort te planten) of toekomstige conditie [2];
 • Het welzijn in overweging nemen, is een poging om de menselijke impact op het onnodige lijden van dieren te minimaliseren; 
 • Welzijn is gerelateerd aan de ervaringen, percepties en sensaties van een dier [8];
 • Welzijn wordt beïnvloed door zowel interne als externe ervaringen. Interne invloeden zijn biologische ervaringen die een dier motiveren om een levensondersteunende actie uit te voeren (dat wil zeggen: het gevoel dat honger een dier motiveert om voedsel te zoeken). Externe ervaringen komen voort uit de manier waarop het dier zijn omgeving waarneemt (dwz een te krappe leefruimte kan frustratie of verveling veroorzaken) [8];
 • Welzijn kan niet direct worden gemeten, maar er zijn geschikte indicators die, zoals gedrag of hormoonniveaus, een redelijke indruk kunnen geven [3,4,7].

WAT WELZIJN VAN WILDE DIEREN NIET IS

Er zijn veel misvattingen als het gaat om dierenwelzijn, die voorkomen dat het veld zich ontwikkelt. Zoals eerder vermeld, zien sommige natuurbeschermers geen plaats voor dierenwelzijn in de inspanningen voor behoud, omdat zij zich richten op populaties als geheel en zich niet bezighouden met het individueel dier. Zowel natuurbeschermers als personen die focussen op dierenwelzijn zijn echter van mening dat dezelfde problemen de grootste bedreiging vormen voor dieren, zoals menselijke activiteiten die leiden tot vernietiging of verandering van het leefgebied. Hoewel ze de problemen vanuit verschillende invalshoeken benaderen, weerspiegelen zowel biologische instandhouding als welzijn van wilde dieren vergelijkbare doelen.

Wordt vervolgd...

Klik hier voor de lijst met verwijzingen.

Luiaards Één Jaar In Het Luiaard Wellness Centrum


Mock-feeding the one-year olds so that I can feed baby Angel

When I first arrived in Suriname, I had little knowledge about the small, slow, incredible creatures I would soon grow to love. In the United States, sloths are internet sensations. Due to their specialized lifestyle and fragile nature, sloths, particularly three-fingered species, are not common zoo animals. So, the only real exposure to these animals comes from internet videos, which typically only emphasize how cute sloths are and contain very little real information about them. These videos are everywhere, showing sloths being cleaned and hung to dry, the perpetual smiles of the brown and pale-throated sloths, and the big, round eyes of juveniles peering over the buckets they live in. Sloths are infrequently portrayed as the wild animals they are, perpetuating a false, romanticized, or incomplete image of them. As my two-month internship at the Sloth Wellness Center would teach me, sloths are fascinating wild animals that are much more complex than the slow and smiley depictions we see.

On my arrival in late May, the center’s long-term occupants were well on their way to approaching adulthood. Caring for these animals everyday helped me appreciate the individuality of each animal and the remarkable behavior and nature of sloths.


Sara heading out on another trip into the forest

Jinkoe celebrated the one-year anniversary of her stay at the center in the beginning of July. When I saw her for the first time, she was already on her way to the Cecropia tree next to the center. Jinkoe continued to flex her adventurous spirit for the next two months, spending several days in the forest at a time. Sometimes she’d end her trips early if the rain was particularly heavy and she’d crawl back to the center soaking wet. Her excursions would grow longer in duration each time she left, and I believe she’s warming herself up to spend the rest of her life in the forest. Sara, another young three-fingered sloth that recently was brought under our care, was even more bold than Jinkoe. She’d set off on week-long vacations away from the center, always stopping back to hang out for a day or two.

Ostrich also celebrated her one-year anniversary at the center in July and achieved another milestone during my time in Suriname— motherhood (well, almost). Due to her gentle nature, Ostrich was the perfect companion for one of the center’s newest, youngest residents, Angel. In his first few days at the center, Angel was restless and searching for his mother, trying to call to her with a high-pitched whistle. After a few days had passed, Angel would gently hold onto Ostrich while they were both eating. Soon, Angel was completely wrapped around Ostrich, seemingly glued to her with his tight grip. At first we weren’t certain if Ostrich was welcoming the change.


Angel and Ostrich in one of their typical lounging positions

However, a couple of weeks after the pair formed, I tried to pick up Angel to weigh him, which prompted a defensive response from Ostrich. To protect her adopted baby, she hissed and raised her claw up to swing at me. So, we figured she must like her hitchhiker at least a little bit. They both would exercise independence and had moments alone during the day, but always seemed to curl up next to each other each night.

Avi, the two-fingered sloth, has been at the center for just over half a year and has grown substantially since her arrival. As a nocturnal animal, Avi was asleep during most of the day, except for in the mornings when she would be put outside to relax in the sun. In those moments, she’d be stretching her neck up to get as much sunlight as possible. At night, she would actively crawl all over her jungle gym, stretching her muscles and exploring each corner.

I spent most of my time caring for the baby two-fingered sloth, Balletje (“Little ball”). She was the first sloth I ever saw in person, and she was incredibly small and fragile. Before she reached us, Balletje was inappropriately kept as someone’s pet. They fed her noodles instead of a proper diet, which made her malnourished and sick. When she began her stay at the center, she was always hungry but still appeared weak and limp, sitting wrapped up in a ball instead of using her arms or legs. She slowly began using her arms to hang on to her stuffed animal “mother,” but would hold her feet together instead of using them to support her weight. However, as she continued to eat a healthy diet, she began to grow stronger, support herself while hanging, and explore. It was really rewarding to be a part of that journey and to watch her demeanor change from sluggish to active and engaged in her surroundings.


Beertje “Little Bear” and Anna hanging out in the trees surrounding the center

 

The center and the surrounding forest provide a wonderful environment for wildlife. We release many of the adult sloths and anteaters that we rescue in this forest. The young animals that grow up in our care are also released into this forest and can still be seen in the area. Sloths Anna, 19November, Christine and Little Bear are often spotted lounging in the trees near the center.

 

 

 

 

Other than sloths, the forest is full of remarkable diversity. A troupe of twenty squirrel monkeys frequently move through the trees in the late morning. The low howl of the howler monkey can be heard deep in the forest. Agoutis rustle the piles of fallen leaves in the clearings behind trees and lizards, small and large, move through the low foliage. Bright blue morpho butterflies, hummingbirds, and dragonflies can be seen hovering between flowers and bushes. The silhouettes of toucans, macaws, parakeets and vultures can be seen flying over the canopy in the distance. What seems to be thousands of leaf cutter ants march great distances from their large nests in the forest to the center and back again. The forest is full with the never-ending hum of cicadas, crickets, and frogs. These animals are only a small fraction of the countless lives and rich diversity that populates the forest. This is why protecting the forests of Suriname is so important—so many remarkable lives depend on them.

Wildlife Welfare

Experiencing nature and wildlife in such an intimate way has given me a new appreciation for wildlife welfare, which I also spent a lot of my time researching for GHFS. Wild animals are often reduced to numbers, with a focus on population size and diversity, considering them as componentsof their ecosystems instead of individual animals. The sloths I spent time with proved to me that individual wild animals have unique experiences and react to their surroundings differently. They experience emotional states like fear, satisfaction, and stress, have food preferences, and pursue different activities for enjoyment. I could see this daily—in the interactions between Angel and Ostrich, in Jinkoe’s short temper, in Balletje’s weariness of eating apple and unyielding love for egg whites, in Sara’s unexpected visits back to the center. Each sloth taught me about the value of individual wild animals. When considering wildlife and forest protection, it’s important to keep this in mind, since human activities can have a large impact on not just population size, but also individual animal wellbeing.

This knowledge is only some of the countless bits of information my two months in Suriname taught me. To briefly name a few, I also learned how much I want to pursue wildlife conservation and protection, how sloths might be the best animal evolution ever created, and how only two months is enough time for a place to really feel like home. Although my stay ended much too quickly, the center welcomed another guest in my place— a baby three-fingered sloth. Her name is Rory too, and I’m certain she is growing up in the best home possible.

nl_NLNederlands
Skip to content